0800 888 9 888 Bel bij overlijden - 24/7 info@allahad.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Al Lahad Uitvaartverzorging en de opdrachtgever wordt gesloten betreffende de verzorging van een uitvaart.
1.2 De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

Artikel 2. OVEREENKOMSTEN
2.1 De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door beide partijen van het zogeheten opdrachtformulier is daarvoor voldoende. Indien de debiteur een ander is dan de opdrachtgever dienen beiden het opdrachtformulier te ondertekenen.
2.2 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen om aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst – met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst – tot stand is gekomen.
2.3 Een vooraf afgegeven offerte is geldig voor het jaar waarin het is afgegeven.

Artikel 3. TIJDSTIP VAN LEVERING
3.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeenkomsten tussen opdrachtgever en Al Lahad Uitvaarten. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium.
3.2 Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdrachtformulier mits met instemming van de opdrachtgever, Al Lahad Uitvaarten en beheerder voorgenoemd.
Artikel 4. OPDRACHTFORMULIER
4.1 Het te ondertekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten:
a) alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever.
b) de verklaring dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden heeft ontvangen.
c) een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen, voor zover deze dienstverlening en leveringen niet op basis van een uitvaartpakket worden verricht/geleverd.
4.2 Pro memorie posten zijn posten voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverlening en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal Al Lahad Uitvaarten al dan niet een richtprijs per post aangeven met vermelding “pro memorie”. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.
4.3 Al Lahad Uitvaarten is gehouden zo mogelijk binnen 24 uur de werkelijke prijzen van de in het vorige artikel bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na de prijsopgave niet onverwijld heeft gewijzigd, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of opdracht te betalen. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie/uittreksel van nota’s van derden verstrekt. Al Lahad Uitvaarten is bevoegd om begeleidingskosten in rekening te brengen over deze nota’s.
4.4 De overeenkomst kan in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, doch niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd en met de opdrachtgever verrekend.
4.5 Specifieke verzoeken waaronder opbaring thuis en verzorging vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Al Lahad Uitvaarten.

Artikel 5. TARIEVEN
5.1 Al Lahad Uitvaarten hanteert vooraf vastgestelde tarieven van zaken en diensten, welke tarieven jaarlijks worden bijgesteld. Al Lahad Uitvaarten verzorgt traditionele uitvaarten met bijbehorende tarieven, budget uitvaarten, exclusieve uitvaarten en kinderuitvaarten.
5.2 De opdrachtgever ontvangt een schriftelijke specificatie van de overeengekomen diensten voor het aangaan van de overeenkomst.
5.3 De opdrachtgever heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de overeengekomen diensten. Het tarief zal alsdan naar redelijkheid worden aangepast.
5.4 De in de overeenkomst vermelde prijzen kunnen niet worden gewijzigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of de prijzen gebaseerd zijn op door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.

Artikel 6. BETALING
6.1 De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier, en eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota binnen veertien dagen na ontvangst. Bij contante betaling wordt door Al Lahad Uitvaarten een bewijs van betaling verstrekt.
6.2 De opdrachtgever is gehouden de door Al Lahad Uitvaarten te zijnen behoeve betaalde voorschotten – mits voortvloeiend uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft – op eerste verzoek aan Al Lahad Uitvaarten te voldoen.
6.3 Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van Al Lahad Uitvaarten.
6.4 De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.
6.5 De opdrachtgever is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
6.6 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Al Lahad Uitvaarten alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

Artikel 7. VERZEKERINGEN
7.1 De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraak te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Al Lahad Uitvaarten, die zorg draagt voor een deugdelijk bewijs van afgifte/ontvangst. Al Lahad Uitvaarten verplicht zich de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).
7.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde Al Lahad Uitvaarten machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde of dienst erfgenamen uitbetaald.

Artikel 8. PERSONALIA
8.1 De vermelde personalia van de overledene worden in overeenstemming met de opdrachtgever gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door Al Lahad Uitvaarten, tenzij anders is overeengekomen.
8.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Al Lahad Uitvaarten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Al Lahad Uitvaarten worden verstrekt.
8.3 Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze Al Lahad Uitvaarten daaromtrent onverwijld te verwittigen.
8.4 Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal Al Lahad Uitvaarten bevorderen, dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan Al Lahad Uitvaarten worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij een derde aansprakelijk is.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Al Lahad Uitvaarten staat in voor een juiste regeling en uitvoering van de uitvaart overeenkomstig de opdracht en/of de eisen van goed vakmanschap.
9.2 Al Lahad Uitvaarten aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 11 blijkt.
9.3 De totale aansprakelijkheid van Al Lahad Uitvaarten wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. De maximale aansprakelijkheid bedraagt tweemaal het declaratiebedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van Euro 5.000.
9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de uitvaartverzorger aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever ontbinding van de overeenkomst heeft gevraagd;
b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
9.5 De Overledene wordt bij voorkeur zonder enige sieraden overgedragen aan Al Lahad Uitvaarten. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.
9.6 Al Lahad Uitvaarten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever. De maximale aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur aan de uitvaartverzorger te verstrekken uitkering per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
9.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de uitvaartverzorger meldt.
9.8 De uitvaartverzorger is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade. gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.
9.9 Al Lahad Uitvaarten is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikte of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
9.10 Al Lahad Uitvaarten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

Artikel 10. OVERMACHT
Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en Jurisprudentie wordt begrepen, mede verstaan een al dan niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van de uitvaartverzorger, ziekte van personeel en alle overige van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de uitvaartverzorger geen invloed kan uitoefenen, als gevolg waarvan de uitvaartverzorger niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 11. OPONTHOUD
Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van Al Lahad Uitvaarten indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen hem niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening dienen te komen.

Artikel 12. KLACHTEN
12.1 Klachten over de uitvaartverzorging, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever (of diens gemachtigde) binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij Al Lahad Uitvaarten ingediend zijn. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
12.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Al Lahad Uitvaarten ingediend worden.
12.3 Al Lahad Uitvaarten zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht.

Artikel 13. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 14. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT , BEVOEGDE RECHTER
14.1 De vestigingsplaats van Al Lahad Uitvaarten is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Al Lahad Uitvaarten moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
14.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Al Lahad Uitvaarten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en Al Lahad Uitvaarten gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.